Nieuwe rechtsvorm CS Vincent van Gogh biedt ouders platform

18 oktober 10:11

Op 25 september 2018 heeft Alice Vellinga, voorzitter College van Bestuur, de oprichtingsakte van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Vincent van Gogh getekend. Een heuglijk feit omdat de stichting ruimte geeft aan het uitbreiden van de horizontale dialoog; het gesprek met ouders van de leerlingen die onderwijs volgen op Salland, Lariks of CSG Beilen.

In de statuten van de stichting is ruimte voor de verankering van de ouderraden op de locaties en kan daarin ook worden vastgelegd welke bevoegdheden de ouderraden hebben. Alice Vellinga zegt daarover: ‘We hechten veel belang aan de inbreng van ouders van onze leerlingen bij de vormgeving van ons onderwijs. Zij horen thuis dagelijks de verhalen van hun kinderen over wat er in de klas gebeurt, wat er leuk is maar ook wat er beter kan op school. Wij maken graag gebruik van die kennis en bieden ouders een platform in de ouderraden van onze locaties. Daar kunnen ze meepraten en meedenken over het onderwijs en beleid. Ook is daar ruimte voor ideeën die de dagelijkse gang van zaken op de locaties kunnen verbeteren.’

Sinds 1991 was de school een vereniging met leden die jaarlijks een financiële bijdrage leverden. Passend bij de veranderende tijdgeest is in overleg met de leden van de voormalige vereniging en de leden van de Raad van Toezicht gekozen voor de stichtingsvorm. Alice Vellinga: ‘Onze school is de leden dankbaar voor hun soms jarenlange trouwe lidmaatschap. Ik ben er van overtuigd dat de we in de nieuwe rechtsvorm tot een mooie samenwerking kunnen komen met mensen die belang hechten aan goed onderwijs!’