Begroting 2019

18 oktober 8:26

Inzetten op realisering ambities bestuursakkoord, zorgen over sterke kostenstijging sociaal domein.

Voortvarend aan de slag met het realiseren van de ambities in het bestuursakkoord ‘Samen duurzaam verder’. Maar tegelijkertijd ook zoeken naar oplossingen voor de sterke stijging van kosten binnen het sociaal domein (jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning). Het zijn uitgangspunten die voor het College leidend zijn geweest bij het opstellen van de programmabegroting 2019. Die is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad, die zich op maandag 5 november en donderdag 8 november over de (financiële) plannen van de gemeente Assen gaat buigen.

Voor het realiseren van de ambities in het bestuursakkoord stelt het college de raad voor om de komende vier jaar in totaal 19,8 miljoen euro in de stad te investeren. Daarnaast is op jaarbasis gemiddeld 3,5 miljoen euro nodig voor de realisatie van de andere ambities uit het bestuursprogramma.

Geld dat onder meer wordt besteed aan het samen met bewoners verder verduurzamen van de stad. Bijvoorbeeld door het realiseren van aardgasvrije wijken, het beschikbaar stellen van zonneleningen en de aanleg van zonneparken. Het Duurzaamheidscentrum blijft een voorname rol spelen als het gaat om natuureducatie voor Assenaren van alle leeftijden.

Aan de slag met de binnenstad
Samen met binnenstadsorganisatie Vaart in Assen (VIA) geeft het college uitvoering aan de binnenstadsvisie. De economische agenda die samen met de partners wordt opgesteld en een groeiende economie geven samen een goede strategische basis voor het verder versterken van de stedelijke economische structuur. Het College zet in op behoud en groei van werkgelegenheid in de stad. De kaders voor de participatiewet worden herijkt; het streven is dat iedereen bijdraagt aan de Asser samenleving. Met een nieuw evenementenbeleid zoekt het college aansluiting bij de sterke punten van Assen.

Samen met de Assenaren wil het College inzetten op een veilige stad. De criminaliteit neemt af, maar er is sprake van een stijging van overlast. Een te ontwikkelen pakket aan maatregelen moet er voor zorgen dat het ervaren van overlast door Assenaren vermindert. De verbetering van de fietsinfrastructuur in de stad, de aanleg van een fietssnelweg, het revitaliseren van woonbuurten onder de vlag van ‘Mijn Buurt Assen’ en een effectieve inzet van buurtteams zijn ontwikkelingen die het College wil voortzetten.

Kostenstijgingen sociaal domein
Zorgen baart het oplopen van de kosten binnen het sociaal domein zoals jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Samen met de raad zoekt het college naar structurele oplossingen om de stijgende kosten tegen te gaan.

Vrije ruimte reserves
Het College stelt aan de raad voor om uit het bestuursakkoord eenmalig 10 miljoen euro te onttrekken uit de vrije ruimtes in de reserves. Dit wil zij inzetten om de ambities in het sociaal domein, op het terrein van duurzaamheid en in de binnenstad financieel tot uitvoering te kunnen brengen.

Lees de volledige begroting en het raadsvoorstel op www.assen.nl/nieuws/begroting-2019